تبلیغات
سایه روشن - حقارت دنیا از شیخ بهائی
حقارت دنیا از شیخ بهائی

این چرخ که دیرینه بسی می گرددروزگار سگی

بر کامه ی هر بوالهوسی می گردد

خواهی که حقارت فلک دریابی

بنگر که به کام چه کسی می گردد!


پیمان:اول دوست دارید بازم از این شعرای پند آموز بذارم؟

حرف دلم:
نعمتهای جهان از آن پرو یان است
خون دل می خورد ان که حیای دارد