تبلیغات
سایه روشن - ولیکـن قلـم در کـف دشمـن است از سعدی
ولیکـن قلـم در کـف دشمـن است از سعدی

ندانم کجا دیــده‌ام در کـتـابسعدی sadi
که ابلیس را دید شخصی به‌ خواب

به قامت صنوبر به طلعت چو ماه
بــرازنده ی بــزم و ایــوان و گـاه

نظر کـرد و گفت: ای نظـیر قـمر
نــدارند خلـق از جمـالت خــبر

تـو را سهمگین روی پنداشتند
به گـرمابه در زشت بنـگاشتند

بخندید و گفت آن نه شکل من است
ولیکـن قلـم در کـف دشمـن استپیمان: بیاید دوباره .

حرف: وقتی که کو چیک بودیم نمی تونستیم بند کفش مونو درست ببندیم
حالا که بزرگ شدیم تنها کار درستمون بستن بند کفش مونه