تبلیغات
سایه روشن - زن زیبا ومرد نابینا از لطایف الطوایف ابراهیم نبوی
زن زیبا ومرد نابینا از لطایف الطوایف ابراهیم نبوی

نابینایی زنی زشت داشت.روزی زن به او گفت،ای کاش تو چشم داشتی تا زیبایی مرا می دیدی.
نابینا گفت:ساکت باش که اگر تو زیبا بودی به دست نابینای چون من نمی افتادی.(بینایان نمی گذاشتند به من برسی)