تبلیغات
سایه روشن - رباعیات خیام
رباعیات خیام

کفش
خیام:
«دیدم بر سر عمارتی مرد خورد
                     کاو لگد به گل می زد و خوارش می کرد

وآن گل به زبان حال با او می گفت
                     هشدار که چو من بسی لگد خواهی خورد»
خیام:
«به چرخ فلک کسی پیر نشد

                      واز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور به آنی که نخورده است تو را
                       تعجیل
مکن،هم بخورد دیر نشد»
خیام:
«گر می نخوری طعنه مزن مستان را
                       بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره به آنی که می ، می نخوری
                       صد لقمه خوری که می غلام است آن را»