تبلیغات
سایه روشن - الهی نامه علامه حسن زاده آملی
الهی نامه علامه حسن زاده آملی

الهی دل چگونه کالای است کهیا صاحب الزمان(عج) شکسته آن را خریداری و فرموده ای پیش دل شکسته ام.
الهی عاقبت چه خواهد شد  و با ابد چه
بایدکرد
الهی همه از تو دوا خواهند حسن از تو درد خواهد.
الهی اگر تقسیم شود به من بیشتراز این که دادی نمی رسد فلک الحمد.
الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست،دم از دیدن خورشید آفرین چون زنیم.
الهی همه گویند بده
حسن گوید بگیر.
الهی از نماز و روزه ام توبه کردم به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا اهل را بپذیر.
الهی به فضلت سینه بی کینه ام دادی بجودت شرح صدرم عطا بفرما.
الهی اگر چه درویشم ولی دارا تر از من کیست که تو دارائی منی.
الهی دندان دادی نان دادی، جان دادی جانان بده.
الهی همه از گناه توبه می کنند و حسن از خودش توبه ده.