تبلیغات
سایه روشن - رباعی از بابا طاهر عریان
رباعی از بابا طاهر عریان

نقشعاشق آن بی که دائم دربلا بی
                        ایوب آسا به حرمان مبتلا بی
حسن آسا بدستش کاسه زهر
                        حسین آسا بدشت کربلا بی


پیمان: خدا رو شکر!!!!

می خواستم یک چیزی بگم حیف که در شان این پست نیست.


دوباره نیستم یک مدتی،واسمون حرف در نیاریدا.!!