تبلیغات
سایه روشن - هفت شهر عشق
هفت شهر عشق

                                                                                 بیان وادی طلب
                           
                                  چون فرود آیی به وادیّ طلب                              پیشت آید هر زمانی صد تعب

                                  صد بلا در هر نفس اینجا بوَد                               طوطی ِگردون،مگس اینجا بوَد

                                  جدوجهد اینجات باید سالها                                 زانک اینجا قلب گردد کارها
 
                                  ملک اینجا بایدت انداختن                                   ملک اینجا بایدت در باختن

                                  در میان ی خونت باید آمدن                                  وز همه بیرونت باید آمدن

                                 چون نماند هیچ معلومت به دست                        دل بباید پاک کرد از هرچ هست

                                  چون دل تو پاک گردد از صفات                              تافتن گیرد زِحضرت نور ذات

                                 چون شود آن نور بر دل آشکار                               در دلِ تو یک طلب گردد،هزار

                                 گر شود در راه او آتش پدید                                  ور شود صد وادی ِناخوش پدید
    
                                 خویش را از شوقِ او دیوانه وار                            بر سر آتــــــــش زند  پروانه وار

                                سر طلب گردد زِمشتاقی ِ خویش                        جرعه ی می خواهد از ساقیِ خویش

                                جرعه ای زان باده چون نوشش شود                    هر دو عالم،کل فراموشش شود

                                غرقه ی دریا بماند خشک لب                               سرّ جانان میکند از جان طلب

                                ز آرزویِ آنکه سر بشناسد او                               زِ اژدهایِ جان ستان نهراسد او

                                کفرو لعنت گر به هم پیش آیدش                         در پذیرد تا ،دری بگشایدش 

                                چون درش بگشاد،چه کفر و چه دین                     زانک نبوَد زان سویِ در،آن و این

پی نوشت:بر گرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری هفت وادی در این کتاب بیان شده برای رسیدن به کمال اگر همراه باشد در غیبت پیمان عزیز هر هفت وادی را بگوییم

پیشاپیش متشکرم از صبر وتحملتان