تبلیغات
سایه روشن - هفت شهر عشق
هفت شهر عشق

                                                                بیان وادی عشق

                              بعد از این وادیِّ عشق آید پدید                           غرقِ آتش شد کسی کانجا رسید

                              کس در این وادی بجز آتش مباد                           وآنک آتش نیست عیشش خَوش مباد

                              عاشق آن باشد که چون آتش بوَد                        گرم رو، سوزنده و ســـــــــرکش بوَد

                              عاقبت اندیش نبوَد یک زمـــــــان                         در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان

                              لحظه ای نه کافری داند،نه دیـــن                         ذرّه ای نه اشک شناسد ،نه یــــــقین

                              نیک وبد در راه ِاو یـــــــکسان بوَد                         خود چو عشــــق آمد نه این نه آن بوَد

                             ای مباحی این سخن آنِ تو نیست                        مرتدی تو  ،این به دندانِ  تو نیســـت

                              هرچ دارد،پاک در بازد به نـــــقـــد                        وز وصــــــــــال دوست مینازد به نقــد

                              دیـــــگـــران را وعــده ی فردا بوَد                        لیک او را نقـــــــد ،هم اینجــــــــــا بوَد

                             تا نسوزد خویش را یکـــــــــبارگی                        کِی تواند رَست از غمــــــخوارگــــــــــی

                            عشق اینجا آتش است وعقل، دود                        عشـــــق کامــد در گریــــزد عقــل زود

                            عقل در سودایِ عشق استاد نیست                   عشـــــق،کار ِعقلِ مادر زاد نیــســت

                            گر زِغیبت دیده ی ِبخشـــند راســت                     اصـلِ عشــق اینجا ببینی کز کجاست

                            هست یک، یک برگ از هستیِ عشق                  سر به بَر افکنده از مستیِ عشـــق

                            گر تورا آن چشـــــــمِ غیبی باز شــد                     با تو ذرّاتِ جهان همــــــــــراز شـــــد

                            ور به چشـــم عقل بگشـــایی نظــر                     عشـــــق را هرگـــز نبینی پا وســــر

                           مـــردِ کار افتــاده بایــد عشــــــق را                      مـــــردم ِآزاده بایـــد عشـــــــــــق را

                            زنده دل بایــــد در این ره صـــد هـزار                      تا کنــد در هر نفــس صد جــان نثــار

پی نوشت: آقا پیمان!! امیدوارم هر جا هستی خوب وخوش باشی