تبلیغات
سایه روشن - هفت شهر عشق
هفت شهر عشق

                                                                              بیان وادی توحید
                                بعد از این وادیِّ توحیـــــد آیدت                            منزلِ تفریــــــــد و تجـــــــــرید آیدت

                                روییها چون زین بیـــابان در کنند                            جمله ســر از یـک گریبــان بر کنــند

                                گــر بسی بینی عـدد گر اندکی                           آن یــکی باشــد دراین ره در یــکی

                                چون بسی باشد یک اند یک مدام                        آن یک اندر یــک،یکی باشـد تمام

                                نیست آن یک کــان احد آیــد تـورا                         زان یــکی ،کان در عـدد آیــد تــورا

                               چون برونست از احـــــد وین از عدد                       از ازل  قطـــع نظـــر کــن  وز ابــد

                               چون ازل گم شــد ابـــد هم جاودان                        هر دورا کی  هیـــچ ماند در میان

                               چون همه هیچی بوَد هیچ این همه                       کی  بود دو اصل جز پیچ این همه


پیمان ما فقط امیدواریم خوب باشی و سالم و سایه ات بالای سر وبلاگت باشه