تبلیغات
سایه روشن - هفت شهر عشق
هفت شهر عشق

                                                                       بیان وادی حیرت
 بعد از این وادی ِ حیرت آیدت
کار دایم دردو حســـرت آیدت                              
                                                                                  هر نفس اینجا چو تیغی باشدت
                                                                                  هــر دمی اینجا دریغی باشــدت

آه  باشــد، درد باشــد، ســوز هـم
روز وشب باشد ،نه شب نه روز هم
                                                                                  آتشــی باشد فسرده مــرد این
                                                                                  یا یخی بس سـوختـه از درد ایـن


مردِحیــران چون رسـد ایـن جایـگـاه
در تحیُّـــــر مانــده و گــم کــرده راه
                                                                                 هرچ زد توحیــد بر جانــش رقـم
                                                                                 جمله گم گردد از او گـم نیز هم

گــر بـدو گوینــد مســـتی یا نه ای
نیستی ،گویی که هستی یا نه ای
                                                     
                                                                                در میــانی یا بـرونــی از میــان 
                                                                                 بـــر کنـــاری یا نهــانی یا عیان 
فــانیــی  یا  باقیــی یا  هــردویـی
یا نــه ای هــردو تویی یــا نه تویی

                                                                              گــوید اصــلاً میــندانـم چیـز من
                                                                               وان ندانـم هم ندانـم نیــــز من 

عاشــقم امــا ندانــم بر کیَــــم  
نه مسلمــانم نه کافر پس  چیم

                                                                             لیــکن از عشقــــم ندارم آگهــی
                                                                             هم دلی پر عشق دارم هم تهی 


 

                                               در نایِ خشکِ مرثیه
  خوان،نا نمانده است
                          
                                               طفلی برای زینــبِ کبـــری نمانـــده است

                                               باید به جایِ حافــظ و سعــدی لهوف خواند 

                                               دیگر برای ما  شــب یلدا نمـــانده اســــت