تبلیغات
سایه روشن - غنچه پژمرده رهی معیری
غنچه پژمرده رهی معیری

عاشق از تشویش دنیا غم دین فارغ استرهی
هر که از سر بگذرد از فکر بالین فارغ است

چرخ غارت پیشه را با بینوایان کار نیست
غنچه پژمرده از تاراج گلچین فارغ است

شور عشق تزه ای دارد مگر دل؟ کاین چنین

خاطرم امروز از غم های دیرین فارغ است

خسروان حسن را پاس فقیران نیست،نیست
گر به تلخی جان دهد فرهاد، شیرین فارغ است

هر نفس در باغ طبعم لاله ای روید رهی
نغم سنجان را دل از گلهای رنگین  فارغ است

پیمان: انتقاد ،پیشنهاد، ناسزا؛سزا داری بی اسم با اسم بگو.

ممنون از همه تون هر چی ته دلتونه بگید