تبلیغات
سایه روشن - هفت شهر عشق
هفت شهر عشق

                                                                              بیان وادی فقر
بعد از این وادی ِفقر است و فنا
کی بوَد اینجــا ســخن گفتن روا

                                                                                عینِ وادی ِفــراموشــی بوَد
                                                                                لنگی و کرّی و بیهوشی بوَد

صـــد هزاران سایه ی جاوید، تو
گم شده بینی زِیک خورشید، تو

                                                                              بحر چون کلی بجنبش کرد رای
                                                                             
نقشها بر بحر،کی ماند به جای 

                                                                            
 هر دو عالم نقش ان دریاست بس
هرک گویدنیست این سوداست بس

                                                                           هرک در دریای کُل گم بوده شد
                                                                            دایما گم بوده ی آســـوده شد

دل در ایـن دریـــای پر آســـودگی
می نبــاید هیــــچ جز گــم بودگی

                                                                          گر از این گم بودگی بازش دهند
                                                                          صنع بین گردد، بسی رازش دهند

ســالکــان پخـــته ومــردان مــرد
چون فـــرو رفتــند در میــدان درد

                                                                        گم شدن اول قدم ، زین پس چه بود
                                                                         لاجــرم دیــــگر قــــدم را کس نیـود

چون همه در گــام اول گم شدند
تو جمـادی گیـــر اگــرمردم شدند

                                                                        عــود و هیـزم چون به آتـش در شوند
                                                                         هردو بر یکــجای خاکســتر شـــونــد

این به صورت هر دو یکسان باشدت
در صـــفت فــرق فراوان باشــــدت

                                                                        گر پلیــــدی گم شـــود در بحـــر کل
                                                                        در صـفــــات خود  فــرو مانــد بـــذل

لیــک اگر پاکـــی در این دریــــا بوَد
او  چــو  نبــوَد در میــان زیبــا بــوَد

                                                                       نبــوَد او و او بــوَد،چون باشــد ایــن
                                                                       از خیـــال عقــل بیـرون باشــد ایــن


پی نوشت: به لطف خدا و صبر وتحمل شما عزیزان،هفت وادی عشق، از کتاب منطق الطیر عطار به پایان رسید
برای همگی آرزوی توفیق دارم تا درودی دیگر!!!