تبلیغات
سایه روشن - شعری از صادق سرمد
شعری از صادق سرمد

نقاشی از مجید اوری
چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد

چه نکوتر آنکه مرغ‍‍ی ز قفـس پریده باشد
پـر و بـال ما بریدند و در قفـس گشـودند
چه رها،چه بسته، مرغی که پرش بریده باشد
من از آن یکی گـزیدم که بجـز یکـی ندیدم
که میان جمله خوبان به صفت گزیده باشد
عجب از حبیـبم آید که ملول می نماید
نکند که از رقیبان سـخنی شـنیده باشد
اگر از کسی رسیده است به ما بدی بماند
به کسی مبـاد از ما که بدی رسـیده باشد.


پیمان: چی بگم آخه؟ شما بگید؟
«خدایا خودت پاکمون کن خاکمون کن»
نقاشی: از استاد
مجید اوری
تسلیت: به خاطر فرارسیدن ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع)
امام رضا(ع) و رحلت جان گداز رسول مکرم اسلام(ص)


«دم عیسی داری ید بیضا داری
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری»