تبلیغات
سایه روشن - آخر از جور تو عالم ملک الشعرای بهار
آخر از جور تو عالم ملک الشعرای بهار

آخر از جور تو عالم را خبر خمجید اوریواهیم کرد
خلق را از طره ات آشفته تر خواهیم کرد
اول از عشق جهانسوزت مدد خواهیم خواست
پس جهانی را ز شوقت پر شرر خواهیم کرد
جان اگر باید،به کویت نقد جان خواهیم یافت
سر اگر باید،به راهت ترک سرخواهیم کرد
هر کسی کام دلی آورده در کویت به دست
ما هم آخر در غمت خاکی به سر خواهیم کرد
تا که ننشیند به دامانت غبار از خاک ما
روی گیتی را ز آب دیده تر خواهیم کر
د
یا ز آه نیمه شب،یا از دعا، یا از نگاه
هرچه باشد در دل سختت اثر خواهیم کرد
لابه ها خواهیم کردن تا به ما رحم آوری
ور به بیرحمی زدی،فکر دگر خواهیم کرد
چون بهار از جان شیرین دست بر خواهیم داشت
پس سر کوی تو را پرشور وشر خواهیم کرد.


پیمان: ممنون. سال نو است و همه نو نوار کردند کسی به فکر ماهیهای درون تنگ نیست.
نقاشی از استاد:مجید اوری