تبلیغات
سایه روشن - "یک زنبق هفتاد و یک برگ" از سعید بیابانکی
"یک زنبق هفتاد و یک برگ" از سعید بیابانکی

بگذار این شاعر جوانی کرده باشدنقاشی روسی.
با واژه ها نامهربانی کرده باشد

بگذار ما را باد با خود برده باشد
تنهایی ما را جهانی کرده باشد

بگذار بین دوستان و دشمنانت
خنجر فقط پادرمیانی کرده باشد

می داند احوال من بی برگ و بر را
هرکس که عمری باغبانی کرده باشد

کی دیده ای یک زنبق هفتاد و یک برگ
بالای نی شیرین زبانی کرده باشد

ای گل ! نبینم نشنوم دست پلیدی
لب هایتان را خیزرانی کرده باشد

نقاشی از: کشور روسیه