تبلیغات
سایه روشن - شعری از شفیعی کدکنی " سیاسی"
شعری از شفیعی کدکنی " سیاسی"

مجید اوری
طفلی به نام شادی،دیری است گم شده است
با چشم های روشن براق، با گیسویی بلند، به بالای آرزو!
هر کس از او دارد نشان مارا کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج پارس، سوی دگر خزر!پیمان:
برای تو حرفاها دارم برای تو ای از دوری داری نشان ای بی نشان.. ای منهای تمام معرفتها.
دغه دغه مااین نیست. بغض ما از چرای......؟!!!!


نقاشی از:مجید اوری