تبلیغات
سایه روشن - می دانی بعضی... از حسین پناهی
می دانی بعضی... از حسین پناهی

نقاشی از ملکی
حکمت 30 حضرت علی(ع):
هشدار!هشدار! به خدا سوگند،چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است.!

"حسین پناهی":
می دانی ،یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است"
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت،
باید به خودت استراحت بدهی،
دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی،
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی :
بگذار منتـظـر بمانند ...


 پیمان: بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات،
گرفتاری و عذاب كشیده است.
بهترین دلیلش هم این است كه در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد." نیچه"


نقاشی از:
استاد ملکی