تبلیغات
سایه روشن - بی ربط ولی با ربط روزگار
بی ربط ولی با ربط روزگار

علاقه ومحبت زمامدارعامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت
وتا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند ویا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی
منضبت وقانونی تربیت کند ولو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند، مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامدارشان علاقه ببینند
و آن علاقه هاست که مردم را به پیروی و اطاعت می کشد.


ماخذ:جاذبه و دافعه علی اثر استاد مطهری صفحه 61
پیمان:من همیشه فریادم این بوده است که چرا ما باید منطق و درک شعور خودمان را معطل بگذاریم و بابایی را به مثابه وجدانمان مسئول خوب و بد خطا و صواب عقایدمان کنیم تا جایی که هر چه را از دهان او درامد وحی منزل بشماریم.این را من بدترین نوع تحقیر "شعور انسان" تلقی میکنم  "احمد شاملو "