تبلیغات
سایه روشن - تکه ای از رضا کاظمی
تکه ای از رضا کاظمی


گاهی چتر را باید دستِ باران داد
روی سرِ خودش بگیرد
و ما
جایش بباریم!

نقاشی از: پینو(ایتالیا)


آجیل میخری؟(لایک)

پیمان:

سراغ من اگر می گیرید،
پشت هیچستانم‌.

پشت هیچستان جایی است‌......