تبلیغات
سایه روشن - مناجات از شفیعی کدکنی
مناجات از شفیعی کدکنی

خدایا!

    خدایا!

تو با آن بزرگی_در آن آسمانها_
چنین آرزویی بدین کوچکی را 

توانی برآورد

آیا؟

منع: آیینه ای برای صداها صفحه 208