تبلیغات
سایه روشن - دو خط شفیعی کدکنی
دو خط شفیعی کدکنی

دیروز 
چون دو واژه به یک معنی
از ما دوگانه
هریک
سرشار دیگری
اوج یگانگی
و امروز
چون دو خط موازی
 در امتداد یک راه 
یک شهر 
یک افق
بی نقطه تلاقی و دیدار
حتی،
در جاودانگی


منبع:  آیینه ای برا صداها ص 209