تبلیغات
سایه روشن - تغییری ناگزیر ناگریز
تغییری ناگزیر ناگریز

کلا در روزگاری زندگی میکنیم پر از دود و شبهه؛نه دیگه ارزشها و هنجارها ارزشمند به مانند سابق و نه ضد ارزشها و ناهنجارها به مانند سابق قبیح.
رسانه ملی این قبیل اتفاقات فرهنگی یا شایدم اخلاقی یا حتی دینی رو موازی با آمدن ماهواره و جنگ نرم قدرتهای غربی و در صدر اونها آمریکا شیطان بزرگ می داند.
اما راقم به عنوان یک جوان امروزی مصداق پیر پیرم گرچه شیر .... از همین آدمهای که ارزشها  قداسات
و ضد ارزشها قباحت اولیه را برای او در ذهن و اخلاقیات اعمالیات ندارد دارای ظاهری زیبا و باطنی مریض مصداق (فی قلبهم مرض) یک چیز  می خواهد بگوید.
در دوران ما
یک چیزی دیگر انگار خودش نیست ... یک چیز انگار بین ما گم شده.
 ناخود آگاه مولانا یادم می آید:

ز کجا آمده ای میدانی؟
ز میان حرم سبحانی
یاد کن هیچ به یادت آید
آن مقامات خوش روحانی؟
پس فراموش شدستت آنها
لاجرم خیره و سرگردانی
جان فروشی به یکی مشتی خاک
این چه بیع است بدین ارزانی!
بازده خاک و بدان قیمت خود
نی غلامی، ملک سلطانی
جهت تو ز فلک آمده اند
خوب رویان خوش پنهانی