تبلیغات
سایه روشن - شعر درخت از شفیعی کدکنی
شعر درخت از شفیعی کدکنی

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟
بیداریِ شکفته،پس از شوکراِن مرگ.

زیباتر از درخت  در اسفند ماه چیست؟
زیر درفش  صاعقه و تیشه تگرگ

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ.