تبلیغات
سایه روشن - سفر ایسگاه از قیصر امین پور
سفر ایسگاه از قیصر امین پور

قطار می رود….
تو می روی….
تمام ایستگاه میرود….
و من چقدر ساده ام که سال های سال
در انتظار تو ، کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان….
به نرده های ایستگاه رفته ، تکیه داده ام


پیمان: و من چقدر ساده ام 
به نرده های ایستگاه رفته ، تکیه داده ام